Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Migtel
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
kontakt@migtel.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na
podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako
usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz
kontaktowy. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.