Polityka prywatności
§ 1
DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Migtel z siedzibą w Warszawie (02-977)
przy ul. Antoniewska 1D, Warszawa KRS 0000647338; NIP 5252684466
2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/ WE.
4. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora np. osoba kierująca zapytanie przez formularz kontaktowy.
5. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
§ 2

POLITYKA „COOKIES” I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystając z witryny internetowej, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),
obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP
komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia
usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony
do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez
użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie
analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby
administratora, określenie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Google Analytics.
3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia
przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione, np. zablokowanie
wszystkich cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem czy też
całkowicie blokować korzystanie z pewnych opcji na stronie internetowej.
4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości
plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie
wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator prowadząc działalność gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe
zgodnie z przepisami prawa oraz ustanowionymi w RODO zasadami ochrony danych
osobowych.
2. Administrator stosuje w przypadku przetwarzania danych następujące zasady:
 Zasada legalizmu, rzetelności, przejrzystości;
 Zasada ograniczenia celu i przetwarzania danych;
 Zasada minimalizacji danych;
 Zasada prawidłowości przetwarzania danych;
 Zasada ograniczenia przechowywania danych;
 Zasada integralności i poufności przetwarzania;
 Zasada rozliczalności.
3. Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz
do ich przetwarzania wyłącznie w określonych celach.
4. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą,
uszkodzeniem lun zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa w celu
ochrony danych osobowych. Wprowadzone zostały procedury przechowywania danych,
zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli zebranych danych, określono okresy
retencji przechowywanych danych.
§ 4

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator wdrożył procedury zapewniające integralność i poufność danych. Dostęp
do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i
wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nich
obowiązków i zadań.
2. Wszelkie operacje na danych wykonywane przez Administratora są rejestrowane i
dokonywane przez uprawnione osoby, przyjęto rozwiązania techniczne i organizacyjne w
stosowanych procedurach.
3. Administrator starannie współpracuje jedynie z podmiotami dającymi pełną gwarancję
stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Administrator monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń i identyfikuje na
bieżąco potencjalne zagrożenia.
5. Osoby przetwarzające dane osobowe zostały przez Administratora zobowiązane do
zachowania tajemnicy danych osobowych, a także do zachowania poufności.

§ 5

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych: na tej podstawie osobie
zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych tj. o
celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym dane udostępniono oraz o planowanym okresie przechowywania
danych.

2. Prawo do sprostowania: Administrator zobowiązany jest usuwać błędy, omyłki
pisarskie, a także uzupełniać dane, jeśli są niekompletne.
3. Prawo do usunięcia danych: podmiot danych może żądać usunięcia swoich danych,
gdy ich przetwarzanie jest już zbędne dla celu w jakim zostały zebrane.
4. Prawo do uzyskania kopii danych: Administrator zobowiązany jest przekazać kopię
przetwarzanych danych dotyczących zgłaszającej się osoby.
5. Prawo do przenoszenia danych: Administrator na żądanie podmiotu danych, powinien
udostępnić te dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze lub przesłać innemu
podmiotowi wskazanemu przez podmiot danych.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania: w razie zgłoszenia przez podmiot danych
takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywać operacje na danych oraz ich
przechować zgodnie z określonymi okresami przechowywania danych.
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych: osoba,
której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu, wówczas jej dane nie będą przez
Administratora przetwarzane w celach marketingowych.
8. Prawo do wycofania zgody: podmiot danych ma prawo w każdym czasie cofnąć
wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych.
9. Prawo do skargi: podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w
każdym przypadku, gdy uzna, że Administrator narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.

§ 6

KORESPONDENCJA MAILOWA I TRADYCYJNA

1. Wszelkie korespondencje kierowane do Administratora niezwiązane ze świadczonymi
przez firmę Migtel usługami, zawierające w swej treści dane osobowe będą przetwarzane
tylko i wyłącznie w celu komunikacji i ustosunkowania się do poruszonych w
korespondencji kwestiach.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na prośbę o
kontakt, jak również prowadzenie przez Administratora wszelkiej korespondencji w
związku z prowadzoną działalnością jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
3. Wszelkie formy kontaktu telefonicznego na prośbę podmiotu danych Administrator
wykonuje w prawnie usprawiedliwionym celu, który stanowi podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas rozmowy telefonicznej – art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
4. Przekazywanie informacji handlowych przez Administratora za pomocą środków
komunikacji elektronicznej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Zgoda może być w
każdym czasie cofnięta.

§ 7

REALIZACJA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH
1. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Migtel ., ul. Antoniewska 1D; 02-977 Warszawa.
2. Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
3. Odpowiedź udzielana jest tylko na wskazany we wniosku adres poczty tradycyjnej lub
adres mailowy.